OCTA salīdzināšana portālā Gudriem.lv

octaLai spētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi salīdzināt OCTA pakalpojuma sniedzējus, jānoskaidro, kas īsti ir OCTA, kam un kāpēc tā ir svarīga.

OCTA polise ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kura obligāti nepieciešama visiem ceļu satiksmē dalību ņemošajiem motorizētajiem transportlīdzekļiem. Šīs apdrošināšanas polises mērķis ir segt transportlīdzekļa īpašnieka vai tā tiesīgā lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījuma rezultātā nodarīto kaitējumu trešajai personai. Respektīvi, ja transporta līdzekļa vadītājs nodara kāda vieta zaudējumus apkārtējiem cilvēkiem un/vai to mantai, OCTA tos apmaksā.

OCTA atlīdzina ne vien materiālos zaudējumus, bet arī nemateriālos jeb morālo kaitējumu. Tiek izdalīti sekojošie materiālie zaudējumi – ārstēšanas izdevumi (cietušā aprūpe, tehnisko palīglīdzekļu iegāde vai noma, cietušās personas nogāde, uzturēšana, kopšana ārstnieciskā, medicīniskā, rehabilitācijas iestādē, arī ārstniecisko līdzekļu un uztura nodrošināšana), kompensācijas par darbaspēju zudumu un par apgādnieka nāvi, pārejošas darba nespējas rezultātā radušies nesaņemtie ienākumi. Turpretim nemateriālo zaudējumu gadījumā izšķir un atbalsta morālo kaitējumu attiecīgajās situācijās – ciešanas un sāpes fiziskas traumas, sakropļojuma, invaliditātes, apgādnieka, apgādājamā, līgavaiņa nāves vai pirmās grupas invaliditātes gadījumos. Materiālu un nemateriālu zaudējumu gadījumos atlīdzības limits var sasniegt pat 5 000 000 EUR. Tomēr tādu mantas bojājumu gadījumā kā transportlīdzekļu bojājumi, evakuācijas, bojāejas, ceļu, būves un ēku bojājumu, videi nodarītais kaitējums, var tikt atlīdzināti ar naudas summu līdz pat 1 000 000 EUR.

Zaudējumu atlīdzina tā apdrošināšanas sabiedrība, kuras pakalpojumus lietojis vainīgā transportlīdzekļa īpašnieks. Ja kāda iemesla dēļ negadījuma izraisītājam nav bijusi OCTA polise, tad zaudējumus sedz LTAB – Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs. Tomēr jāņem vērā, ka OCTA ir obligāta prasība, tāpēc piedalīšanās ceļu satiksmē bez tās ir sodāma darbība. Šo piemēroto sodu sastāda 85 – 120 EUR un 2 soda punkti. Tā persona, kas atbild par šī transporta līdzekļa ekspluatāciju un nav novērsusi šī spēkrata lietošanu, var tikt sodīta ar naudas sodu robežās no 280 EUR līdz 430 EUR. Ja šis automobilis iekļūst satiksmes negadījumā, tad visi zaudējumi, kas radušies, tiek piedzīti no attiecīgā, neapdrošinātā transporta līdzekļa vadītāja vai īpašnieka.

OCTA polisi var salīdzināt pēc tās derīguma termiņa (3,6,9,12 mēneši), pēc pakalpojuma sniedzēja (Seesam, ERGO, Gjensidige un citi), pēc polises cenas, kuru nosaka apdrošināšanas sabiedrība, vadoties pēc spēkrata veida, izmantošanas mērķa un citiem faktoriem. Arī  OCTA salīdzināšanu piedāvā vairākas organizācijas, piemēram, Gudriem.lv, kura sadarbojas ar apdrošināšanas brokeri SIA IIZI, piedāvā saņemt operatīvas un kvalitatīvas konsultācijas par dažādiem ar OCTA polisi saistītiem jautājumiem.

Šīs apdrošināšanas polises salīdzināšana ir vēlama un ieteicama, lai noskaidrotu, kura no apdrošināšanas sabiedrībām piedāvā visizdevīgākās OCTA polises. Kāpēc pārmaksāt, ja var izmantot patiesi izdevīgus piedāvājumus?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *